Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
EXINO - Renerg

Programul „Casa Verde” Persoane Juridice 2016

 Anul 2016 aduce din data de 17 Noiembrie 2016 un program nou special pentru Persoane Juridice Instituționale din România numit Casa Verde. Acest program prevede un ajutor financiar tuturor Institutiilor Publice , Primării , Institute de Cult. În plus de asta programul prevede ca fiind elegibile instalațiile de încălzire ce utilizează energia solară , energia geotermală și centralele termice pe bază de tocătură lemnoasă și deșeuri vegetale.

26

Pentru a participa la program este necesar ca instituțiile să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate : 

 • nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul de stat, bugetul local, Fondul pentru mediu, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului;
 • să nu fie înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;
 • să facă dovada că poate să asigure şi va asigura contribuţia proprie în vederea implementării proiectului;
 • să aibă în administrare sau în proprietate imobilul, teren şi construcţie, pe care urmează să se implementeze proiectul;
 • să nu facă parte dintr-o întreprindere unică, aşa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 • în construcţia/construcţiile pentru care se solicită finanţare există sistem de alimentare cu apă, funcţional.

Sumele alocate pentru instalații :

 • 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
 • 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000;
 • 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 şi 50.000;
 • 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 şi 20.000;
 • 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000

Documentele necesare : 

 • cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 1
 • împuternicirea, în original
 • certificatul de cazier fiscal,
 • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local,
 • certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
 • certificatul de cazier judiciar al solicitantului
 • copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte aprobarea studiului de fezabilitate,
 • declaraţia pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanţării proiectelor de mediu;
 • studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece şi apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, şi numărul de utilizatori, exceptând acorduri şi autorizaţii, în original. De asemenea în studiul de fezabilitate trebuie specificate gradul de utilizare şi randamentul instalaţiei propuse;
 • declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcţia/construcţiile pentru care se solicită finanţare există alimentare funcţională cu apă.

RENERG SRL vine către dumneavoastră cu ajutorul întocmirii și realizării studiului de fezabilitate care prevede elaborarea sa dupa HG 28/2008. 

25

Comments are closed.